تصویری عالی از آرتور ، یکی از برندگان انتصاب Pro Club # 54! # پروکلوب …