تصویری دیگر از عکس زیبایی اخیر ما. عکاس: الکس کولوسکوف روتوشي …