بیشتر از دوره ای که ما ایجاد کردیم؛) این کابوس سبز مایل به سبز شماست. غیر ترسناک …