به همین دلیل من دوست دارم از Sony a7r2 #travel استفاده کنم. به هیچ وجه نمی توانم از این #sealion wi شلیک کنم …