به همین دلیل عاشق عکاسی از محصولات هستم: به من اجازه می دهد زیبایی را به ساده نشان دهم …