به همین دلیل است که کالیفرنیا مکان # آزاد برای # عکسبرداری است – #blue #sky ، شما …