بهترین هنرمندان جهان. نیک میروس این چگونه نیک کار خود را توصیف می کند: "این سری …