بنابراین ، این # Selfie #me است. به اندازه کافی ؛)) …