بنابراین ، این اولین عکس است (اکنون می توانیم آن را نشان دهیم :-) که ما برای "Creative Obje …