بم! ۳ رنگ # پاشیده با یک کلیک. این موضوع را هنگام بررسی #elinc ضبط کرد …