بمبئی SAPPHIRE جین خشک. ۴ منبع نور ۱/۱۸۰۰۰ سرعت کوتاه بازگشت …