بله عزیزم ، یک # کیک است! کلوزآپ یک کیک # سفارشی ساخته شده توسطmydelici …