بعضی اوقات خوب است که به ریشه برگردید و فقط با یک موضوع اعتراض کنید …