بشکه روسی ۵ منبع نور تک تیر. نیکون D850 ، ۸۵ میلی متر ، F16.0 ، ISO 64 …