بسیار افتخار می کنم که چنین دانش آموزان با استعدادی را در Photigy دارید! آنها می توانند هر بار تحویل دهند …