بزرگ شدن! Huge 88Para (نه Broncolor btw) به عنوان آماده برای #photogra مونتاژ می شود …