برنده انتساب شماره ۵۵ طرفدار باشگاه ، Catarina João. مقام اول شایسته …