برنده انتساب شماره ۵۴ طرفدار باشگاه ، گوستاو. تبریک می گویم! Pinterest.com/photigy …