برای ایجاد این عکس عالی توسط واسیم خوزام از یک منبع نور استفاده شده است. عالی ترین …