با تنظیم #hybrid من: Sony a7rII با لنز Canon 35mm f2.0 کانن. باید # استفاده کنید ؛) …