این یک شلیک است # نگران کننده (حداقل برای من :-) که ما برای یکی از مشتری های خود انجام دادیم …