این کاری است که یک عکاس خوب با دوربین تلفنی انجام می دهد: از یک عکس خوب عکس بگیرید …