این نتیجه نهایی چیزی است که ما در جریان گفتگوی عکس جمعه اخیر ایجاد کردیم ، Pho …