این عکس را بخاطر بسپار برای گرفتن چندین توپ ژل در پرواز و گزیدن خیلی سخت بود …