این عکسبرداری فوق العاده دیوانه وار بود و ما با این #ange زمان خوبی داشتیم …