این روش استفاده از کارت خاکستری در #photoshot؛) #angry #face الزامی است! …