این دستبند توسط یکی از شرکت کنندگان به کارگاه جواهرات اخیر ما آورده شد …