این خانه ای است که خانواده همکلاسی دختران ما در آن زندگی می کنند. بسیاری از اتاق ها (شما می بینید …