این تصویر از یک دوره # جواهرات از Photigy.com است. عکاس: وادیم سی …