این بسیار جالب است که چنین عکاس با استعدادی در جامعه ما داشته باشیم! متشکرم …