این آخر هفته در استودیوی اوقات خوبی داشتیم. ملاقات با شوخ طبعی …