ایجاد # آب #splash #magic. این درست از شات دوربین است ، در طول برنامه من …