اگر کسی از من بپرسد "سرمایه گذاری #best شما در راه اندازی #studio #audio چگونه بود" …