اگر می خواهید زنده بمانید و در یک بازار اشباع یک عکاس واقعی باشید ، …