او مانند یک عروسک است! از یکی از پروژه هایی که با افراد Verve (Reve) انجام دادیم. د …