امیدوارم آخر هفته عالی داشته باشید! کامپوزیت Catchy که توسط ویتالی زورکین شلیک شده است. وارسی …