امروز کسی خوش شانس شد! چند ماه منتظر این # احتیاط بودیم. #lens #bati …