امروز در سانفرانسیسکو دیده می شود: این مرد در حال تهیه این یخ های جالب یخ برای …