امروز در راه رفتن به استودیو هستم. #railroad #walking #alone. خاطرات عالی از #c …