امروز برای آماده سازی برای #jewelry #workshop هفتم جالب به امروز شلیک می کنیم …