امروز با # workshop #model ما ، زیبا نستیا ماتسوک آشنا شدیم و چند تست تست را انجام دادیم …