امروز با یک عکاس و انیماتور سه بعدی بسیار جالب ، بیلی پورتا آشنا شدم. او هست …