افت #diamond. ما این عکس را برای یک دوره عکاسی # جواهرات انجام دادیم ، چنین بود …