اعتصاب کبرا! خوب ، من از این طریق می بینم. عشق #splashphotography؛) #studio #spl …