اسیر یک ابر طلایی! تصویری از دوره برای عکاسانی که منتشر کردیم …