از دیروز # کارگاه. به جای برنامه ریزی ۴ ساعت ۵٫۵ ساعت داشتیم – طبق معمول ، من …