از جادوی روزمره ای که در استودیو انجام می دهیم. روز انتشار فردا است. احساس …