اتفاقی سبز برای این نارنجی افتاده است! عکسبرداری برای دوره عکاس & # 39؛