آیا برخی از لرزش های یکپارچهسازی با سیستمعامل احساس می کنید؟ شلیکyaroslav_lu ، ممنون که به اشتراک گذاشتید! …