آزمایش ژنراتور دارد تا ببیند آیا ۲ بستهbroncolor را با قدرت کامل تغذیه می کند. …